روش اول: بدست آوردن سایز النگو با اندازه گیری از دور دست

اندازه گیری دور مچ دست
  • یک نوار باریک از کاغذ یا نخ را برش دهید
  • انگشت شصت خود را روی سر انگشت کوچک قرار دهید
  • نوار را طوری دور دست خود بپیچید که بزرگ ترین حلقه ممکن تشکیل شود
اندازه گیری طول نوار
  • طول نوار را اندازه گیری کنید ( برحسب سانتی متر )
  • طبق جدول مقابل سایز النگو مناسب خود را بیابید
سایز النگو نام سایز سطح داخلی النگو ( طول نوار بر حسب سانتی متر)
1-8 ریز بچگانه 11.97
1-10 صفر بچگانه 12.97
1-12 یک بچگانه 13.96
1-14 دو بچگانه 14.96
2-0 صفر زنانه 15.96
2-2 یک زنانه 16.96
2-4 دو زنانه 17.95
2-6 سه زنانه 18.95
2-8 چهار زنانه 19.95
2-10 پنج زنانه 20.95
2-12 شش زنانه 21.94
2-14 هفت زنانه 22.94
3 هشت زنانه 23.94

روش دوم: بدست آوردن سایز النگو با اندازه گیری قطر داخلی النگو

اندازه گیری طول نوار
  • قطر قسمت داخلی النگو فعلی خود (النگویی که مناسب دست شماست) را مطابق شکل اندازه گیری کنید.( برحسب میلی متر )
  • طبق جدول زیر سایز النگو مناسب خود را بیابید
سایز النگو نام سایز قطر داخلی النگو ( بر حسب میلی متر)
1-8 ریز بچگانه 38.12
1-10 صفر بچگانه 41.28
1-12 یک بچگانه 44.44
1-14 دو بچگانه 47.6
2-0 صفر زنانه 50.8
2-2 یک زنانه 54
2-4 دو زنانه 57.12
2-6 سه زنانه 60.32
2-8 چهار زنانه 60.38
2-10 پنج زنانه 66.68
2-12 شش زنانه 69.84
2-14 هفت زنانه 73.04
3 هشت زنانه 76.2

نیاز به راهنمایی بیشتری دارید؟

از پشتیبان آنلاین بپرسید 🙂